ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอ และ ได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 
 
 
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสงั่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั็งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign