ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

หมวดว่าด้วยคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ (ต่อ)
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2546 

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2546    
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564
หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2546  
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2562  
หมวดว่าด้วยสวัสดิการ
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรรมการ พ.ศ.2546      
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ฉบับที่ (2) พ.ศ.2551
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2546

 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2549

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2546         
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2553         
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2554
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไข ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2555
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไข ฉบับที่ (3) พ.ศ. 2563
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพสมาชิก พ.ศ.2549

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ พ.ศ.2546  
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์ พ.ศ.2546  
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการของสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ.2546            
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพสมาชิก พ.ศ.  2561

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีฯพ.ศ.2562
หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
   

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign