ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

ข้อบังคับ
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์
หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2565    
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2561

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2564
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเงินเชื่อ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เชื่อสินค้าและผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2549     
หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2546               
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไข ฉบับที่ (1) พ.ศ. 2558
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2564

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้บริการสินค้าแก่สมาชิกที่หน่วยบริการ พ.ศ.2546

หมวดว่าด้วยคณะอนุกรรมการ ที่ปรีกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สหกรณ์
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2546  

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2566
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2546
 

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2546 

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2546    
  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564
 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign