ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมี 2 วิธี
1. ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสหกรณ์การเกษตรมาก่อนประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยติดต่อขอคำแนะนำจากสหกรณ์อำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการจัดตั้งสหกรณ์ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์

2. ในท้องที่ที่มีสหกรณ์การเกษตรอยู่แล้วเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 ติดต่อประธานกลุ่มที่อยู่ใกล้บ้านของตน
2.2 ประธานกลุ่มนำชื่อเสนอให้ที่ประชุมกลุ่มพิจารณา เมื่อที่ประชุมกลุ่มยอมรับเป็น
สมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
2.3 เมื่อที่ประชุมกลุ่มยอมรับ สหกรณ์จะนัดสอบสวนทำประวัติ (ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก)
เพื่อที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
2.4 หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณารับรองทางสหกรณ์จะแจ้งให้ผู้สมัคร
เข้ารับการอบรม พร้อมเตรียมเงินมาชำระหุ้นแรกเข้า 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท และผู้สมัครลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกเรียบร้อย

จึงถือได้ว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโดยสมบูรณ์ 

 
ชื่อบัญชี "สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด" 
 ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ
ดอยสะเก็ด
486-002-6840

กรุงไทย

ดอยสะเก็ด
983-269-3055
ธกส
ดอยสะเก็ด
014-912-430-821
ออมสิน
ดอยสะเก็ด
052-250-702-843

 

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง 081-9938487 หรือ 062-2268487

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign