ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 053-495078

 

 

สมาชิก
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

จำนวน(คน)

3,173
3,147
3,064

 

ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ทุนดำเนินงาน (ลบ.)
216.27
215.76
215.12
ทุนสำรอง
23.46
24.11
24.44

 

ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ธุรกิจสินเชื่อ
5.60
5.16
6.44
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
1.80
-0.28
-1.50
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
0.23
0.64
2.85
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
0.19
0.17
-0.07
รายได้รวม
3.13
3.24
2.44
ค่าใช้จ่าย
6.66
6.40
5.58
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
4.29
2.58
2.32

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign