ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

สมาชิก
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

จำนวน(คน)

3,100
2,807
2,656

 

ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ทุนดำเนินงาน (ลบ.)
220.98
214.05
213.17
ทุนสำรอง
24.73
25.25
26.17

 

ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ธุรกิจสินเชื่อ
7.24
6.00
6.16
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
-0.80
-0.37
-2.21
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
0.35
-0.04
0.39
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
0.13
0.44
0.16
รายได้รวม
2.14
2.02
1.22
ค่าใช้จ่าย
5.09
4.22
4.28
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
3.75
3.83
1.38

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign