ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก (คน)
ประธานกลุ่ม
เลขานุการกลุ่ม
1
ลวงเหนือ
33
นางมาลัย เรือนไชย นางเกียรติสุรินทร์ บุตรแก้ว
2
ศรีมุงเมือง
20
นายสุธน บัวเย็น นายเจริญสุข บัวชุม
3
สันทรายเหนือ
56
นายประสิทธิ์ พรมละอองวัน นายสุทัศน์ อำพันธ์
4
สันอุ้ม
36
นายรุ่งโรจน์ พูลคำ นายมนูญ ศรีมาพงษ์
5
สันปูเลย
23
นายอินถา ปลิดตา นางยุกานดา สมมุติ
6
ดอนชัย
105
นายจรัญ คุณยศยิ่ง นายณรงค์ อินตาประเสริฐ
7
แม่ฮ้อยเงินเหนือ
42
นายศรีนวล ไทยตัน นายประพันธ์ มูลถี
8
ม่วงโตน
77
นายจงกล สิทธิวงค์ นายประสิทธิ์ ตาดทอง
9
หนองแฝก
11
นางจินดา เดชปันคำ นางเครือวัลย์ ติ๊บจันทร์
10
แม่ฮ้อยเงินใต้
37
นายสมศักดิ์ ปิงชัยวงษ์ นายสุรพล โยตะมาร
11
เมืองวะ
61
นายเมืองแก้ว บัวอ้าย นายถนอม ตันแจ้
12
ร้องขุ่น
44
นางพรรณี คงใหญ่ นายไกรศรี หล้าปินตา
13
กาดใหม่
74
นางสมร เดชะ นางวรรณา บัวเย็น
14
ร้องขี้เหล็ก
43
นายวิชาญ เทียมลี้ นางสาวสำเนียง เสียงเพลิน
15
ปางไฮ
52
นางกัญจิรา ใจมี นางสาวอัจจิมา คำแก้ว
16
แม่หวาน
49
นายบุญยงค์ คำมูลดี นายสุริยัน จันอ้าย
17
แม่โป่ง
52
นายอินชวน ไทยยันโต นายเกษม ถมมา
18
ปางบง
44
นายพีระ ประวรรณเนย์ นายเที่ยงริน พวงดอกแดง
19
แม่จ้อง
79
นายดวงคำ พูลธะนะ นางฐานิกา วงค์ศรี
20
แม่ตอนหลวง
22
นายสมศักดิ์ ไชยวงค์ นายสมบัติ แต้มคม
21
โป่งกุ่ม
28
นางจารุณี ทาอินทร์ นางสาวอรพิน ชนะมี
22
วังธาร
98
นางศรีไพ ธรรมชัย นางจุมปี๋ บุญชุ่มใจ
23
ปางกำแพงหิน
51
นายศรีทน หน่อคำ นายเรืองฤทธิ์ สุรินทร์
24
แม่ก๊ะ
48
นางระวิพรรณ ญาติเทียม นางกาญจนา ขันนันต๊ะ
26
โพธิ์ทองเจริญ
60
นายจรูญ สารีอินทร์ นายเติม กันธิยะ
27
สันทรายแม่ฮ้อยเงิน
12
นายวราวุฒิ ดวงใจธรรม นางสาวอรนิชา ตาแสงร้อย
28
ปางแฟน
30
นางชุติกาญจน์ แก้วเฟย  
29
พงษ์ทอง
16
นายถวิล สักกะโต นายวิเชียร จักรแก้ว
30
เชิงดอย
32
นางแสงจันทร์ ขาวอิ่น นางอำพันธ์ พิชวงค์
31
ตาดเหมย
29
นายสมจิตร เดชอุดม นายอุดม ขันตัน
32
ไตรมิตร
21
นางสาวพลับพลึง ไทยเจริญ นายดวงฤทธิ์ วงศ์แสน
33
ป่าติ้ว
59
นางศรีพันธ์ ศรีมุงเมือง นางฟองจันทร์ ขันชัย
34
ป่าสักน้อย
44
นายศรีนวล โสภาอินทร์ นายธวัชชัย มหายศ
35
ศาลาปางสัก
37
นางจุฑามาศ ฝั้นสิม นางนวลน้อย บุษดาคำ
36
ป่าไผ่ศรีโขง
31
นายประเสริฐ สาระแปง นายเจริญ สอาด
37
ปางน้ำถุ
36
นางนิลทอง ทาริยะวงค์ นางบัวสาย ขาวใหม่
38
ลวงใต้
13
นายดวงคำ ชัยวงค์ นางสุพัตร ศรีพรม
39
เทพเสด็จใหม่
35
นายจรัญ คำประเสริฐ นายเกษม ไชยมหา
40
ปางจำปี
34
นายเฉลิม ม่านตัน นายทองอินทร์ ทาบุญยัง

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign