ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

ปี พ.ศ.2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการตลาดกลางประจำ
ตำบลจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ลานคอนกรีต 500 เกวียน จำนวน 1 หลัง เครื่องชั่งขนาด 10 ตัน 1 เครื่อง
ลานตากบ้านพักจำนวน 1 หลัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและจุดตรวจสอบคุณภาพ 1 หลัง
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,090,000 บ.
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เป็น สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด พัฒนา จำกัด
และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น  3,158  คน จำนวน  61  กลุ่ม กระจายอยู่ตาม
ตำบลต่าง ๆ รวม 14 ตำบล  และได้ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร ทั้งทางด้านธุรกิจซื้อสินค้า รับฝากเงิน
ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย และแปรรูปผลผลิต  รวมถึงธุรกิจการให้สินเชื่อกับสมาชิกสหกรณ์        
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูป
กาแฟอาราบิก้าในสหกรณ์  วงเงินรวม  575,000  บาท  เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การแปรรูปกาแฟ และ
อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย  เครื่องสีกาแฟกะลา จำนวน  1  ชุด  , เครื่องคัดเกรดกาแฟ จำนวน  1  ชุด 

และเครื่องสีกาแฟสดพร้อมสลัดเมือก  จำนวน  1  ชุด

และในปี พ.ศ. 2561  ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วงเงิน  125,832  บาท
เพื่อดำเนินการจัดซื้อพาเลทวางสินค้ากาแฟ  120  อัน 
และโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรวงเงินรวม  2,898,300 บาท 
เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ชงกาแฟสดแบบ 2 หัว  1  ชุด เครื่องมืออุปกรณ์ชงกาแฟสดแบบ  3  หัว  1  ชุด

รถโฟล์คลิฟ ขนาด 2 ตัน จำนวน  1  คัน  และก่อสร้างลานตากขนาด 2,225  ตารางเมตร จำนวน  1  แห่ง

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign