ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 053-495078
 

 

ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42

นายศรีนวล ไทยตัน
ประธานกรรมการ

 

นายดวงคำ พูลธะนะ รองประธานกรรมการ

นางแสงจันทร์ มะโนเกี๋ยง เลขานุการ

นางอรพรรณ สีเกี้ยวฝั้น กรรมการ

นายนิคม พวงไม้มิ่ง กรรมการ

นายสมจิตร เดชอุดม กรรมการ

นายบุญยงค์ คำมูลดี กรรมการ

นายประสิทธิ์ พรมละอองวัน กรรมการ

 

นายประเสริฐ สาระแปง ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายจรัญ คำประเสริฐ ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายศรีทอน นงญา ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign