ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

- ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 4,843 คน (ณ 30 มิถุนายน 2566)
- เก็บงวดละ 280 บาท/ราย (ศพละ 40 บาท) ค่าบำรุงปีละ 20 บาท/ราย
- เสียชีวิตทุกกรณี รายละ 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประกอบด้วย
อายุ 20 - 49 ปี (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 350 บ.)
ค่าสงเคราะห์ศพ 280 บ. ค่าสมัคร 50 บ. ค่าบำรุงประจำปี 20 บ.
อายุ 50 - 60 ปี (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บ.)
ค่าสงเคราะห์ศพ 280 บ. ค่าสมัคร 50 บ. ค่าบำรุงประจำปี 20 บ. ค่าบริจาค 650 บ.

การเปิดรับสมาชิกเข้าใหม่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

1. บุคคลในครอบครัวสมาชิก ที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับสมาชิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 59 ปี 9 เดือน) เข้าก่อนครบอายุ 90 วันขึ้นไปที่ถูกตัดสิทธิ์ ขาดส่ง ลาออก
หรือยังไม่เคยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้
2. สมาชิกคู่สมรสที่ลาออก ขาดส่ง และถูกตัดสิทธิ์ หรือสมาชิกคู่สมรสที่ยังไม่เคยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ มาก่อน
สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีกำหนดเงื่อนไขดังนี้ -
- ผู้สมัครมีอายุ ช่วง 20 - 50 ปี (ระยะรอคอย 90 วัน)
- ผู้สมัครมีอายุ ช่วง 51 - 55 ปี (ระยะรอคอย 120 วัน)
- ผู้สมัครมีอายุ ช่วง 56 - 60 ปี (ระยะรอคอย 180 วัน)
 
โรคต้องห้ามตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ
1.โรคเรื้อนระยะติดต่อ
2.โรคเท้าช้าง
3. วัณโรคระยะอันตราย
4. ยาเสพติด
5. พิษสุราเรื้อรัง
6. โรคเอดส์
7. โรคมะเร็ง
8. โรคเบาหวาน
9. โรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สำหรับสมาชิกในครอบครัว
(ต้องอยู่บ้านเลขที่เดียวกันกับสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
4. ใบตรวจเลือดจาก รพ. ของรัฐ (ระบุหาเชื้อ HIV) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ชุด
6. สมุดสมาชิกสหกรณ์ (เล่มเขียว)
7. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 
สมาชิกที่ขาดส่ง/ลาออก/โดนตัดสิทธิ์ (ยกเว้นผู้ไม่เคยเข้าสมาคมฯมาก่อน)
• เกิน 30วัน แต่ไม่เกิน  2  ปี  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
•เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน  5  ปี    มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
•เกิน 5 ปี  แต่ไม่เกิน 10 ปี    มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
•เกิน 10 ปี ขึ้นไป    มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 12,000 บาท

อัพเดต 30 มิถุนายน 2566

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign