ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
 

 

สวัสดิการที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ

1.เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
- สำหรับสมาชิกชั้น 1 เบิกได้ปีละ 1,000 บาท คู่สมรสสมาชิกชั้น 1 เบิกได้ปีละ 500 บาท
- สำหรับสมาชิกชั้น 2 เบิกได้ปีละ 700 บาท คู่สมรสสมาชิกชั้น 2 เบิกได้ปีละ - บาท
2. จัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท
ฟรี สำหรับสมาชิกชั้น 1 ของสหกรณ์
3.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท
สำหรับบุตรสมาชิก ชั้น 1 ของสหกรณ์
4. ทุนสวัสดิการ ผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
5. ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป เพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ เพื่อสาธารณประโยชน
การกุศล และเพื่อสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม
6. ทุนสวัสดิการ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น
นอกจากนี้สหกรณ์ยังช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย
และวาตภัย โดยมีหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ฯ

1. เงินปันผล
เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฏกระทรวง (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผล ตามหุ้นเต็มจำนวน
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
2. เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ อัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจลด หรือเพิ่มขึ้น ไม่จำเป็น
ต้องเท่ากันทุกปี ส่วนสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สำหรับปีนั้น เว้นแต่การผิดนัดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง
3. ดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า หรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์โดยทั่วไป และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย
4. ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign