ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจให้กู้เงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ วงเงินสูงสุดกู้ได้รายละ ไม่เกิน 1,500,000 บาท
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่สมาชิกต้องการ

ขั้นตอนการกู้เงินและส่งชำระของสมาชิก

ท่านต้องการกู้เงินสหกรณ์ทำได้ดังนี้
1. ไปที่ประธานกลุ่มแจ้งความประสงค์ ที่ต้องการกู้เงินเพื่อประธานกลุ่มจะทำใบรับรอง
2. นำใบรับรองจากประธานกลุ่ม หลักประกันเงินกู้ อันได้แก่ ที่ดิน บุคคลค้ำประกั้นหรือสมุดเงินฝากมาด้วย และให้เตรียมเอกสารต่างๆ เป็นต้นว่า สมุดคู่มือสมาชิก สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมแผนงานในการใช้เงินกู้ว่าใช้อย่างไร ผลผลิตที่ได้คุ้มกับเงินที่ลงทุนหรือไม่ เพื่อพนักงานสินเชื่อจะได้ทำคำขอกู้ของท่าน (ทำคำขอกู้วันที่ 15 - 25 ของทุกๆ เดือน)
3.หลังจากที่ท่านทำคำขอกู้เรียบร้อยแล้วสหกรณ์จะนำรายชื่อสมาชิกที่ขอกู้เงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือนทุกๆ วันที่ 7 ของเดือนถัดไปหรือหากสมาชิกยื่นคำขอกู้ภายในเดือนมากกว่า 30 ราย จะเสนอในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ในวันที่ 3 ของเดือน 

การส่งชำระเงินกู้ของสมาชิก

สมาชิกจะส่งชำระหนี้เงินกู้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ระยะคือ
1. เงินกู้ระยะสั้น กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
2. เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระไม่เกิน 5 ปี
3. เงินกู้ระยะยาว กำหนดชำระไม่เกิน 10 ปี

 

 

 

การส่งชำระหนี้เงินกู้จะต้องเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนดซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ของสมาชิกและความสามารถของสมาชิกเอง
โดยสหกรณ์จะกำหนดให้สมาชิกส่งเป็นงวด ๆ โดยสหกรณ์จะกำหนดงวดการชำระหนี้เป็น 4 ช่วง คือ สิ้นเดือน มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของปี ซึ่งช่วงการชำระหนี้ของสมาชิกขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกกู้เงินอยู่ในระหว่างเดือนไหน

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Deisgn By : pol2Faii